Informacje o właścicielu

L`estétic GmbH
Arkuszowa 73
01-934 Warszawa

Dyrektor zarządzający: Frank von Stielow

Tel: 030 9940498 60
Fax: + 49 (0) 30 63 42 11 32
e-mail: info@lestetic.de

Amtsgericht München HRB 156061
UST-ID-NR DE814260281

Zrzeczenie się
Mimo starannej kontroli treści nie akceptujemy żadnych
odpowiedzialność za treść linków zewnętrznych. Treści
połączonych stron są wyłączną odpowiedzialnością ich operatorów.

Polityka prywatności

Jesteśmy bardzo zadowoleni z Twojego zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególne znaczenie dla zarządzania L`ESTÉTIC GMBH. Korzystanie ze stron internetowych L`ESTÉTIC GMBH jest w zasadzie możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być wymagane przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj zwracamy się o zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, jest zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju, mającymi zastosowanie do L`ESTÉTIC GMBH. Dzięki niniejszej polityce prywatności nasza firma stara się informować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach wynikających z niniejszej polityki prywatności.

L`ESTÉTIC GMBH, jako administrator, wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie pełnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą zasadniczo mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Polityka prywatności L`ESTÉTIC GMBH oparta jest na terminologii stosowanej przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny przy przyjmowaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do odczytania i zrozumienia, zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszej polityce prywatności stosujemy między innymi następujące warunki:

 • a)  Dane osobowe

  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osoba fizyczna jest uważana za możliwą do zidentyfikowania, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powiązanie z identyfikatorem, takim jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator online lub jedna lub więcej cech szczególnych, wyraża cechy fizyczne, fizjologiczne, można zidentyfikować tożsamość genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

 • b)  Osoba dotknięta

  Dotknięta osoba to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora.

 • c)  Przetwarzanie

  Przetwarzanie oznacza każdy proces lub szereg operacji związanych z danymi osobowymi, takich jak gromadzenie, przechwytywanie, organizowanie, organizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, odczytywanie, wysyłanie zapytań, korzystanie z automatycznych procedur lub bez nich; ujawnienie poprzez złożenie, rozpowszechnianie lub inną formę świadczenia, pojednania lub stowarzyszenia, ograniczenia, usunięcia lub zniszczenia.

 • d)  Ograniczenie przetwarzania

  Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e)  Profilowanie

  Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, który wiąże się z wykorzystaniem takich danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, danymi osobowymi Aby przeanalizować lub przewidzieć preferencje, zainteresowania, niezawodność, zachowanie, miejsce pobytu lub relokację tej osoby fizycznej.

 • f)    Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nieprzypisany do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • g)  Osoba odpowiedzialna lub administrator danych

  Administratorem lub administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, organ lub organ, który samodzielnie lub we współpracy z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państw członkowskich, administrator danych lub szczegółowe kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub prawie krajowym.

 • h)  Procesory

  Podmiot przetwarzający jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, organem lub podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora.

 • i)    Odbiorca

  Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, agencja, agencja lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia. Jednak organy, które mogą otrzymywać dane osobowe na mocy prawa Unii lub prawa krajowego w związku z określoną misją, nie są uważane za beneficjentów.

 • j)      Osoby trzecie (Dritter)

  Trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, organ lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione pod bezpośrednią odpowiedzialnością administratora danych lub podmiotu przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych.

 • k)  Zgoda

  Zgoda oznacza każde wyrażenie woli dobrowolnie i jednoznacznie wyrażone przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, wyrażającego podmiotowi danych, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą jest.

2. Nazwa i adres kontrolera

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

L`ESTÉTIC GMBH

Graf-Seyssel-Str. 4

82031 Grünwald

Deutschland

Tel.: 030994049860

E-Mail: info@lestetic.de

Website: www.lestetic.de

3. Cookies

Strony internetowe L`ESTÉTIC GMBH wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu, przez który strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie przeglądarki danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować na podstawie unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, L`ESTÉTIC GMBH może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej można optymalizować pod kątem użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznawać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej korzystającej z plików cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych uwierzytelniających za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ odbywa się to przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pośrednictwem pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym stale zaprzeczać ustawianiu plików cookie. Ponadto ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni użyteczne.

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa L`ESTÉTIC GMBH zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba odwiedzająca stronę lub osoba zautomatyzowana uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) zastosowane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. Strony odsyłające), (4) strony podrzędne, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (IP), (7) dostawca usług internetowych w systemie dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, L`ESTÉTIC GMBH nie wyciąga wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej wymagane do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) w celu optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamowania, (3) w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz ( 4) dostarczenie organom ścigania niezbędnych informacji do ścigania w przypadku cyberataku. Z jednej strony L`ESTÉTIC GMBH ocenia te anonimowo zgromadzone dane i informacje statystycznie i dalej w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić najlepszy możliwy poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane osobno od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość rejestracji na stronie internetowej administratora, podając dane osobowe. Dane osobowe, które należy przesłać do kontrolera, pochodzą z odpowiedniej maski wprowadzania użytej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie na użytek wewnętrzny administratora i do jego własnych celów. Administrator może zorganizować przekazanie do jednego lub większej liczby podmiotów przetwarzających, takich jak paczka, która również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, które można przypisać administratorowi.

Rejestrując się na stronie internetowej administratora, zapisywany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) osoby, której dane dotyczą, data i godzina rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się w tle, dzięki któremu można jedynie zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług, a dane te w razie potrzeby w celu wyjaśnienia popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest wymagane w celu zabezpieczenia sterownika. Ujawnienie tych danych stronom trzecim nie jest, o ile nie ma prawnego obowiązku ujawnienia lub ujawnienie informacji organom ścigania służy.

Rejestrując osobę, której dane dotyczą, dobrowolnie podając dane osobowe, administrator danych zapewnia jej treść lub usługi, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą dowolnie modyfikować dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie je usunąć z bazy danych administratora danych.

Administrator w dowolnym momencie na żądanie przekazuje każdej osobie, której dane dotyczą, informacje na temat tego, które dane osobowe są przechowywane. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub odniesienie do osoby, której dane dotyczą, o ile nie koliduje to z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania danych. W tym kontekście wszystkie podmioty danych administratora są dostępne dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowej.

6. Subskrypcja naszego biuletynu

Na stronie internetowej L`ESTÉTIC GMBH użytkownicy mogą zapisać się do newslettera naszej firmy. Jakie dane osobowe są przekazywane administratorowi danych podczas zamawiania biuletynu, wynikają z maski wprowadzania zastosowanej w tym celu.

L`ESTÉTIC GMBH regularnie informuje klientów i partnerów biznesowych za pośrednictwem biuletynu o ofertach firmy. Biuletyn naszej firmy może otrzymać osoba, której dane dotyczą, tylko jeśli (1) osoba, której dane dotyczą, ma prawidłowy adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się w celu otrzymywania biuletynu. Ze względów prawnych wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail wprowadzony przez osobę, której dotyczy problem, po raz pierwszy w celu wysłania biuletynu przy użyciu procedury podwójnego wyboru. Ten e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba zainteresowana wyraził zgodę na otrzymywanie biuletynu.

Podczas rejestracji w celu otrzymywania biuletynu przechowujemy również adres IP systemu komputerowego używanego przez osobę zainteresowaną w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji, przypisane przez dostawcę usług internetowych (ISP). Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc zrozumieć (możliwe) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym terminie, a zatem zapewnia prawne zabezpieczenia dla administratora danych.

Dane osobowe gromadzone w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci biuletynu mogą być powiadamiani e-mailem, jeśli jest to konieczne do działania usługi biuletynu lub rejestracji, jak ma to miejsce w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub zmian technicznych. Dane osobowe gromadzone w ramach usługi newslettera nie są przekazywane stronom trzecim. Subskrypcja naszego biuletynu może zostać w dowolnym momencie zakończona przez osobę zainteresowaną. Zgoda na przechowywanie danych osobowych udzielona nam przez osobę, której dane dotyczą, na potrzeby newslettera, może zostać w dowolnym momencie odwołana. W celu cofnięcia zgody w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. Możliwe jest również wypisanie się z newslettera w dowolnym momencie, bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub w inny sposób poinformować administratora.

7. Śledzenie biuletynu

Biuletyny L`ESTÉTIC GMBH zawierają tak zwane piksele zliczające. Zliczający piksel to miniaturowa grafika, która jest osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML, aby umożliwić nagrywanie pliku dziennika i analizę pliku dziennika. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie osadzonego piksela L`ESTÉTIC GMBH może rozpoznać, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, i które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez daną osobę.

Takie dane osobowe gromadzone za pomocą pikseli liczących zawartych w biuletynach będą przechowywane i oceniane przez administratora w celu zoptymalizowania dostarczania biuletynu i lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą ujawniane stronom trzecim. Poszkodowane osoby są w każdej chwili uprawnione do odwołania oddzielnego oświadczenia o wyrażeniu zgody wydanego w ramach procedury podwójnego wyboru. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. Anulowanie otrzymania biuletynu, L`ESTÉTIC GMBH automatycznie interpretowane jako odwołanie.

8. Kontakt za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na regulacje prawne strona internetowa L`ESTÉTIC GMBH zawiera informacje, które pozwalają nam szybko skontaktować się z naszą firmą i komunikować się bezpośrednio z nami, w tym również ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe podane dobrowolnie przez podmiot danych administratorowi są przechowywane w celu przetwarzania lub skontaktowania się z podmiotem danych. Nie ujawniamy tych danych osobowych stronom trzecim.

9. Komentarze na blogu na stronie internetowej

L`ESTÉTIC GMBH oferuje użytkownikom możliwość pozostawienia indywidualnych komentarzy do poszczególnych postów na blogu na blogu znajdującym się na stronie kontrolera. Blog to internetowy, zazwyczaj publicznie dostępny portal, w którym jedna lub więcej osób nazywanych blogerami lub blogerami internetowymi może publikować artykuły lub zapisywać przemyślenia w tak zwanych postach na blogu. Posty na blogu zwykle mogą być komentowane przez osoby trzecie.

Jeśli dana osoba zostawi komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie, nie tylko komentarze pozostawione przez daną osobę, ale także informacje o czasie wprowadzenia komentarza i nazwie użytkownika (pseudonim) wybranej przez daną osobę są przechowywane i publikowane. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) osoby, której dane dotyczą. Takie przechowywanie adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, narusza prawa osób trzecich lub zamieszcza treści niezgodne z prawem, przesyłając komentarz. Przechowywanie takich danych osobowych leży zatem we własnym interesie administratora, aby w przypadku naruszenia prawa można je usprawiedliwić. Nie ujawnia się tych danych osobowych stronom trzecim, chyba że takie ujawnienie nie jest wymagane przez prawo lub prawną obronę administratora.

10. Subskrybuj komentarze w blogu na stronie internetowej

Komentarze na blogu L`ESTÉTIC GMBH mogą być subskrybowane przez osoby trzecie. W szczególności istnieje możliwość subskrybowania komentarzy przez komentatora po komentarzu do określonego posta na blogu.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zdecyduje się zasubskrybować komentarze, administrator wyśle ​​automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby dokładnie sprawdzić, czy właściciel określonego adresu e-mail dla nich Opcja zdecydowała. Opcja subskrypcji komentarzy może zostać zakończona w dowolnym momencie.

11. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub, jeżeli jest to wymagane przez prawodawcę europejskiego i innych ustawodawców w przepisach ustawowych i wykonawczych, przez administratora z zastrzeżeniem zostało dostarczone.

Jeśli cel przechowywania zostanie pominięty lub upłynie okres przechowywania przewidziany w europejskich dyrektywach i rozporządzeniach lub jakikolwiek inny właściwy organ ustawodawczy, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

12. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, zgodnie z tym, co przyznaje europejski organ regulacyjny i regulacyjny, żądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, które go dotyczą. Jeśli osoba zainteresowana chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

 • b) Prawo do informacji

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego i ustawodawcę w dowolnym momencie do uzyskania bezpłatnych informacji od administratora na temat przechowywanych danych osobowych na jego temat oraz kopii tych informacji. Ponadto europejski prawodawca i organ regulacyjny przekazał podmiotowi danych następujące informacje:

  • cele przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, dla których
  • dane osobowe zostały ujawnione lub nie zostały jeszcze ujawnione, w szczególności beneficjentom w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • w miarę możliwości planowany czas przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania tego czasu trwania
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych ich dotyczących, ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji na temat logiki oraz zakresu i zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na osobę, której dane dotyczą
 • c) prawo do sprostowania

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do żądania natychmiastowej korekty niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym w drodze dodatkowego oświadczenia, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.Jeśli osoba zainteresowana chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do rezygnacji (prawo do bycia zapomnianym)

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskie dyrektywy i organy regulacyjne do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, pod warunkiem, że spełniony jest jeden z następujących powodów, a przetwarzanie nie jest wymagane:

  • Dane osobowe zostały zebrane do takich celów lub w inny sposób przetwarzane, dla których nie są już potrzebne.
  • Osoba zainteresowana cofa zgodę, na której opierało się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie ma żadnej innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu i nie ma uzasadnionych powodów przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się postępowaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO Przetwarzanie
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa krajowego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.
 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny do wymagania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

  • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres, który umożliwia osobie odpowiedzialnej sprawdzenie poprawności danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego wnioskuje o ograniczenie wykorzystania danych osobowych.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba zainteresowana ma sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. Art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad powodami danej osoby.

  Jeśli istnieje jeden z wyżej wymienionych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce wystąpić o ograniczenie danych osobowych przechowywanych przez L`ESTÉTIC GMBH, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora. Pracownik L`ESTÉTIC GMBH zainicjuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Możliwość przenoszenia danych

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejski organ regulacyjny i regulacyjny do otrzymania danych osobowych, które jej dotyczą, przekazanych administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, wspólnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie. Ma również prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód przez administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przypisana administratorowi.

  Ponadto wykonując swoje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust.1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać, że dane osobowe są przekazywane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, jeżeli jest to technicznie wykonalne, a jeśli tak, to nie wpływa to na prawa i wolności innych osób.

  Aby dochodzić prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem L`ESTÉTIC GMBH.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każdej osobie zainteresowanej przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo przyznane przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny w dowolnym momencie, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, przeciwko przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f DS-GVO zgłasza sprzeciw. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

  L`ESTÉTIC GMBH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że możemy udowodnić istotne uzasadnione powody przetwarzania, które przewyższają interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrona roszczeń prawnych.

  Jeżeli L`ESTÉTIC GMBH przetwarza dane osobowe w celu obsługi poczty bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką pocztą bezpośrednią. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się L`ESTÉTIC GMBH w celach marketingu bezpośredniego, L`ESTÉTIC GMBH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej konkretnej sytuacji, przeciwko przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 L`ESTÉTIC GmbH DS-GMO sprzeciwiają się sprzeciwowi, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia zadania interesu publicznego.

  Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba zainteresowana może bezpośrednio skontaktować się z dowolnym pracownikiem L`ESTÉTIC GMBH lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, ma również swobodę, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE, korzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur z wykorzystaniem specyfikacji technicznych.

 • h) Zautomatyzowane decyzje w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, zgodnie z prawem przyznanym przez prawodawcę europejskiego i ustawodawcy, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywiera na nią skutki prawne lub, w podobny sposób, znacząco na nią wpływa; chyba że decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) dozwolona przez ustawodawstwo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, i że ustawodawstwo to przewiduje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub (3) za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli decyzja (1) jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) następuje za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, L`ESTÉTIC GMBH podejmie odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, a także w celu ochrony uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby przez administratora, wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z uprawnień do automatycznego podejmowania decyzji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

 • i) Prawo do odwołania zgody na ochronę danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, zgodnie z europejską dyrektywą i organem regulacyjnym, do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swojego prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

13. Ochrona danych w aplikacjach i procesie aplikacyjnym

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu przetworzenia procesu aplikacyjnego. Przetwarzanie można również wykonać elektronicznie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wnioskodawca przedkłada administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej. Jeżeli administrator zawrze umowę o pracę z wnioskodawcą, przekazane dane będą przechowywane do celów stosunku pracy zgodnie z prawem. Jeżeli administrator danych nie zawrze umowy o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po ogłoszeniu decyzji o odrzuceniu, pod warunkiem że usunięcie nie narusza innych uzasadnionych interesów administratora. Inne uzasadnione interesy w tym sensie, na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

14. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące korzystania z etrackera

Kontroler zintegrował komponenty etracker firmy na tej stronie. Etracker to usługa analizy sieci. Analiza sieci to gromadzenie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera między innymi dane, na której stronie osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę (tzw. Strony odsyłające), które podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i przez jaki czas pobytu przeglądano podstronę. Analiza sieci służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem etracker jest etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Niemcy.

Etracker ustawia plik cookie w systemie informatycznym danej osoby. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Za każdym razem, gdy jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwanej przez administratora i na której zintegrowany jest komponent etracker, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent etracker do przesyłania danych marketingowych – i wysłać do etrackera. W ramach tej procedury technicznej etracker uzyskuje informacje o danych, które następnie zostaną wykorzystane do utworzenia pseudonimowych profili użytkowania. Uzyskane w ten sposób profile użytkowania służą do analizy zachowania osoby, której dane dotyczą, która uzyskała dostęp do strony internetowej administratora i są oceniane w celu ulepszenia i optymalizacji strony internetowej. Dane zebrane za pośrednictwem komponentu etracker nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uprzedniego uzyskania konkretnej i wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi ani z innymi danymi zawierającymi ten sam pseudonim.

Osoba dotknięta może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale zaprzecza ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również etrackerowi ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym zainteresowanej osoby. Ponadto pliki cookie ustawione już przez etracker można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się wykryciu danych generowanych przez plik cookie etracker i przetwarzać te dane przez etracker i zapobiegać takim danym. W tym celu zainteresowana osoba musi nacisnąć przycisk ustawiania plików cookie pod linkiem http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb, który ustawia plik cookie rezygnacji. Plik cookie rezygnacji ustawiony w stosunku do sprzeciwu zostanie umieszczony w systemie informatycznym wykorzystywanym przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte po odwołaniu, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie odwiedzić link i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Jednak poprzez ustawienie pliku cookie rezygnacji istnieje możliwość, że strony internetowe administratora mogą nie być w pełni użyteczne przez osobę, której dane dotyczą.

Obowiązujące przepisy etracker dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

15. Polityka prywatności dotycząca korzystania i korzystania z Facebooka

Kontroler zintegrował na tej stronie elementy firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook pozwala użytkownikom sieci społecznościowych tworzyć prywatne profile, przesyłać zdjęcia i utrzymywać kontakty towarzyskie za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, jeśli dana osoba mieszka poza USA lub Kanadą, jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwanej przez kontroler i na której zintegrowany jest komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni Facebook Komponent powoduje pobranie reprezentacji komponentu Facebook Facebook. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. W ramach tego procesu technicznego Facebook otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez zainteresowaną osobę.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie logowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, który konkretny dół naszej witryny odwiedził daną osobę. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebook i przypisywane przez Facebook do odpowiedniego konta Facebook podmiotu danych. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Facebook zintegrowanych z naszą witryną, na przykład przycisk „Lubię to” lub jeśli zainteresowana osoba skomentuje, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka zainteresowanej osoby i zapisuje te dane osobowe ,

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebook, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent na Facebooku, czy nie. Jeżeli zainteresowana osoba nie chce takiego przekazania informacji na Facebooku, może zapobiec przekazaniu danych poprzez wylogowanie się z konta Facebook przed skontaktowaniem się z naszą witryną.

Polityka danych opublikowana przez Facebook, dostępna na stronie https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zapewnia informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia także, jakie opcje Facebook oferuje w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które pozwalają ukryć transmisję danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do blokowania transmisji danych do Facebooka.

16. Polityka prywatności dotycząca korzystania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji) na tej stronie. Google Analytics to usługa analityki internetowej. Analiza sieci to gromadzenie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera między innymi dane, na której stronie osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę (tzw. Strony odsyłające), które podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i przez jaki czas pobytu przeglądano podstronę. Analiza sieci służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Kontroler używa dodatku „_gat._anonymizeIp” do analityki internetowej za pośrednictwem Google Analytics. To uzupełnienie skróci i zanonimizuje adres IP osoby, której dane dotyczą, jeśli Google uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływów użytkowników w naszej witrynie. Google wykorzystuje między innymi uzyskane dane i informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, do sporządzenia dla nas raportów online pokazujących działania na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie w systemie informatycznym danej osoby. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Korzystając z tego pliku cookie, Google może analizować korzystanie z naszej witryny. Za każdym razem, gdy kontroler uzyskuje dostęp do jednej ze stron tej witryny i integruje z nią komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie inicjowana przez odpowiedni komponent Google Analytics Aby przesłać dane do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google otrzymuje informacje o danych osobowych, takie jak adres IP danej osoby, których Google używa między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie w celu ułatwienia rozliczenia prowizji.

Plik cookie przechowuje dane osobowe, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin strony przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zgromadzone w ramach procesu technicznego stronom trzecim.

Osoba dotknięta może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale zaprzecza ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym zainteresowanej osoby. Ponadto plik cookie ustawiony już przez Google Analytics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics i zapobiegać ich gromadzeniu na potrzeby korzystania z tej witryny i przetwarzania tych danych przez Google. Aby to zrobić, osoba musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach w witrynie nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeczność. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub wyłączony przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę pozostającą w jej sferze kontroli, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne włączenie dodatku do przeglądarki.

Dodatkowe informacje i polityka prywatności Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz na stronie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/. Google Analytics wyjaśniono bardziej szczegółowo na https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

17. Polityka prywatności dotycząca korzystania i korzystania z remarketingu Google

Administrator zintegrował usługi remarketingowe Google na tej stronie. Remarketing Google to funkcja Google AdWords, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam takim użytkownikom Internetu, którzy wcześniej byli na stronie internetowej firmy. Dzięki integracji Google Remarketing firma może tworzyć przyjazne dla użytkownika reklamy, a tym samym wyświetlać reklamy związane z zainteresowaniami użytkowników Internetu.

Firmą Google Remarketing Services jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Remarketing Google ma na celu wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Remarketing Google pozwala nam wyświetlać reklamy za pośrednictwem sieci Google lub wyświetlać je w innych witrynach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Internetu.

Google Remarketing umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Ustawiając plik cookie, Google będzie mógł rozpoznać osobę odwiedzającą naszą stronę internetową, jeśli następnie zadzwoni do witryn, które są również członkami sieci reklamowej Google. Przy każdej wizycie w witrynie, na której zintegrowana jest usługa Google Remarketing, przeglądarka internetowa danej osoby automatycznie identyfikuje się z Google. W ramach tego procesu technicznego Google otrzymuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas surfowania, które Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam istotnych z punktu widzenia zainteresowań.

Plik cookie przechowuje dane osobowe, takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, będą przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zgromadzone w ramach procesu technicznego stronom trzecim.

Osoba dotknięta może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale zaprzecza ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym zainteresowanej osoby. Ponadto plik cookie ustawiony już przez Google Analytics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamom Google opartym na zainteresowaniach. Aby to zrobić, dana osoba musi uzyskać dostęp do linku www.google.com/settings/ads z każdej używanej przeglądarki internetowej i wprowadzić tam wymagane ustawienia.

Dodatkowe informacje i polityka prywatności Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

18. Polityka prywatności dotycząca korzystania i korzystania z Google+

Kontroler zintegrował przycisk Google+ jako składnik tej witryny. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Google+ pozwala użytkownikom sieci społecznościowych tworzyć prywatne profile, przesyłać zdjęcia i utrzymywać kontakty towarzyskie, między innymi poprzez zaproszenia do znajomych.

Operatorem Google+ jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Każda wizyta na jednej ze stron tej witryny obsługiwanej przez kontrolera i zawierająca przycisk Google+ spowoduje automatyczne uruchomienie przeglądarki internetowej w systemie technologii informacyjnej podmiotu przez odpowiedni przycisk Google+, reprezentację odpowiedniego Google+ Pobierz przycisk z Google. W ramach tego procesu technicznego Google będzie wiedzieć, które konkretne dno naszej witryny odwiedza dana osoba. Bardziej szczegółowe informacje o Google+ są dostępne na stronie https://developers.google.com/+/.

Jeśli dana osoba jest zalogowana w Google+ w tym samym czasie, Google rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, który konkretny dół naszej witryny odwiedził daną osobę. Informacje te są gromadzone za pomocą przycisku Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google + dla osoby, której dane dotyczą.

Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Google + zintegrowanych z naszą witryną, a tym samym wyda zalecenie Google + 1, Google przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Google + danej osoby i przechowuje te dane osobowe. Google będzie przechowywać rekomendację Google +1 osoby, której dane dotyczą, i udostępni ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi przez osobę, której dane dotyczą. Polecenie Google +1 wykonane przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej jest następnie przekazywane wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google + 1 wykorzystywanego przez osobę, której dane dotyczą, oraz zdjęcie w innych usługach Google na niej przechowywanych, Na przykład wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce Google, konto Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, np. Na stronach internetowych lub w związku z reklamami przechowywanymi i przetwarzanymi. Ponadto Google może powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi w Google. Google rejestruje również te dane osobowe w celu ulepszenia lub usprawnienia różnych usług Google.

Google zawsze otrzymuje informacje za pomocą przycisku Google +, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana w Google+ w momencie dostępu do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk Google +, czy nie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce przekazywać danych osobowych do Google, ta ostatnia może zapobiec takiej transmisji, wylogowując się z konta Google + przed skontaktowaniem się z naszą witryną.

Dodatkowe informacje i polityka prywatności Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Dodatkowe wskaźniki Google do przycisku Google +1 można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

19. Polityka prywatności dotycząca użytkowania i użytkowania Google AdWords

Kontroler zintegrował Google AdWords na tej stronie. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom wyświetlanie reklam zarówno w wyszukiwarce Google, jak i w sieci Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy wstępnie zdefiniować słowa kluczowe, które będą wyświetlać reklamę w wynikach wyszukiwania Google tylko wtedy, gdy wyszukiwarka pobierze wynik wyszukiwania związany ze słowem kluczowym. W sieci Google reklamy są dystrybuowane na odpowiednie strony internetowe za pomocą automatycznego algorytmu i zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi słowami kluczowymi.

Operatorem Google AdWords Services jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest promocja naszej witryny poprzez wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach w witrynach stron trzecich oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz poprzez wyświetlanie reklam w naszej witrynie.

Jeśli dana osoba wejdzie na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, tak zwany plik cookie konwersji zostanie zapisany w systemie informatycznym Google przez Google. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji danej osoby. O pliku cookie konwersji, jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, prześledzono, czy niektóre podstrony, takie jak koszyk z systemu sklepu internetowego, były dostępne na naszej stronie internetowej. Konwersyjny plik cookie pozwala nam i Google zrozumieć, czy osoba, której dotyczy problem, która przyszła do naszej witryny za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała przychód, tj. Zrealizowała lub anulowała zakup.

Dane i informacje zebrane za pomocą konwersji cookie są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzających naszą stronę internetową. Te statystyki odwiedzin są następnie wykorzystywane przez nas do ustalenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas wysłani za pośrednictwem reklam AdWords, do określenia sukcesu lub niepowodzenia ich reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość , Ani nasza firma, ani żaden inny reklamodawca Google AdWords nie otrzymuje żadnych informacji od Google, które mogłyby zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Konwersyjny plik cookie przechowuje dane umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dotyczy problem. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, będą przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zgromadzone w ramach procesu technicznego stronom trzecim.

Osoba dotknięta może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale zaprzecza ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto plik cookie ustawiony już przez Google AdWords można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamom Google opartym na zainteresowaniach. Aby to zrobić, dana osoba musi uzyskać dostęp do linku www.google.com/settings/ads z każdej używanej przeglądarki internetowej i wprowadzić tam wymagane ustawienia.

Dodatkowe informacje i polityka prywatności Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

20. Polityka prywatności dotycząca korzystania i korzystania z Instagrama

Kontroler zintegrował komponenty usługi Instagram na tej stronie. Instagram to usługa, która kwalifikuje się jako platforma audiowizualna, umożliwiająca użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także redystrybucję takich danych w sieciach społecznościowych.

Operatorem usług serwisu Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, Kalifornia, USA.

Za każdym razem, gdy kontroler wywołuje jedną z poszczególnych stron tej witryny i integruje komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby automatycznie staje się odpowiednim komponentem Instagram powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Instagram. W ramach tego procesu technicznego Instagram wie, które konkretne dno naszej witryny odwiedza dana osoba.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie logowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, która konkretna podstrona odwiedza daną osobę. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Instagram i przypisywane za pośrednictwem Instagram do konta Instagram osoby, której dotyczy problem. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Instagram zintegrowanych z naszą witryną, przekazywane dane i informacje są przypisywane do osobistego konta użytkownika tej osoby oraz zapisywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Instagramie w momencie dostępu do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Instagram, czy nie. Jeśli taka informacja nie ma być przekazywana na Instagram przez osobę zainteresowaną, ta ostatnia może zapobiec transmisji, wylogowując się z konta na Instagramie przed skontaktowaniem się z naszą stroną internetową.

Więcej informacji i polityka prywatności Instagram można znaleźć na https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

21. Polityka prywatności dotycząca korzystania i korzystania z LinkedIn

Kontroler zintegrował komponenty z LinkedIn Corporation na tej stronie. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która pozwala użytkownikom łączyć się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywać nowe kontakty biznesowe. Ponad 400 milionów zarejestrowanych użytkowników korzysta z LinkedIn w ponad 200 krajach. Dzięki temu LinkedIn jest obecnie największą platformą dla kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Firmą operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Poza USA problemy z prywatnością są obsługiwane przez LinkedIn Ireland, problemy z polityką prywatności, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, która ma komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), ten komponent powoduje, że przeglądarka używana przez podmiot pobiera odpowiednią reprezentację komponentu LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć na stronie https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tego procesu technicznego LinkedIn dowiaduje się o konkretnym dole naszej witryny odwiedzanym przez osobę zainteresowaną.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, które konkretne dno naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu LinkedIn i łączone przez LinkedIn z kontem LinkedIn dotkniętym przez LinkedIn. Jeśli dana osoba aktywuje przycisk LinkedIn zintegrowany z naszą witryną, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn danej osoby i przechowuje te dane osobowe.

LinkedIn zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jednocześnie loguje się na LinkedIn w momencie dostępu do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie składnik LinkedIn, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce przekazywać tych informacji LinkedIn, ta ostatnia może uniemożliwić wylogowanie się z konta LinkedIn przed odwiedzeniem naszej witryny.

Na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn oferuje możliwość anulowania subskrypcji wiadomości e-mail, SMS-ów i ukierunkowanych reklam, a także zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta również z takich partnerów, jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame do ustawiania plików cookie. Takich plików cookie można odmówić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Polityka prywatności LinkedIn jest dostępna na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka plików cookie LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

22. Polityka prywatności dotycząca użytkowania i korzystania z Pinteresta

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty z Pinterest Inc. Pinterest to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Pinterest umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej publikowanie kolekcji zdjęć i pojedynczych zdjęć, a także opisów na wirtualnych tablicach korkowych (tzw. Pinningi), które z kolei mogą być udostępniane innym użytkownikom (tak zwane repinnen) lub komentowane.

Operatorem Pinteresta jest Pinterest Inc., 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103, USA.

Za każdym razem, gdy kontroler wywołuje jedną z poszczególnych stron tej witryny i integruje komponent Pinterest (wtyczka Pinterest), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie zainteresowana Składnik powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego składnika Pinterest na Pinterest. Więcej informacji o Pinterest jest dostępnych na https://pinterest.com/. W ramach tego procesu technicznego Pinterest wie, które konkretne dno naszej witryny odwiedza dana osoba.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Pinterest, Pinterest rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, który konkretny spód naszej witryny odwiedził osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Pinterest i przypisywane przez Pinterest do konta Pinterest osoby, której dane dotyczą. Jeśli zainteresowana osoba aktywuje przycisk Pinterest zintegrowany z naszą witryną, Pinterest przypisze te informacje do osobistego konta użytkownika Pinterest zainteresowanej osoby i zapisze te dane osobowe.

Pinterest zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Pinterest, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Pinterest w momencie dostępu do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Pinterest. Jeśli takie przekazanie tych informacji do Pinteresta przez osobę zainteresowaną nie jest zamierzone, może to zapobiec, wylogowując się z konta Pinterest przed skontaktowaniem się z naszą stroną internetową.

Polityka prywatności Pinterest, dostępna na https://about.pinterest.com/privacy-policy, zapewnia wgląd w gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych przez Pinterest.

23. Polityka prywatności dotycząca korzystania i korzystania z Matomo

Kontroler zintegrował komponent Matomo na tej stronie. Matomo to oprogramowanie typu open source do analizy sieci. Analiza sieci to gromadzenie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania odwiedzających strony internetowe. Narzędzie do analizy sieci zbiera między innymi dane, na której stronie osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę (tzw. Odsyłacz), które podstrony strony były odwiedzane lub jak często i przez jaki czas pobytu przeglądano podstronę. Analiza sieci służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Oprogramowanie działa na serwerze kontrolera, pliki dziennika wrażliwe na ochronę danych są przechowywane wyłącznie na tym serwerze.

Celem komponentu Matomo jest analiza przepływów odwiedzających na naszej stronie internetowej. Administrator wykorzystuje między innymi uzyskane dane i informacje do oceny korzystania z tej strony internetowej w celu opracowania raportów online pokazujących działania na naszych stronach internetowych.

Matomo ustawia plik cookie w systemie informatycznym danej osoby. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Ustawiając plik cookie, możemy analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna strona tej witryny, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie kierowana przez komponent Matomo do przesyłania danych na nasz serwer w celu analizy online. W trakcie tego procesu technicznego zdobywamy wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, co między innymi pomaga nam zrozumieć pochodzenie odwiedzających i kliknięć.

Plik cookie przechowuje dane osobowe, takie jak czas dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp i częstotliwość odwiedzin na naszej stronie internetowej. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane na nasz serwer. Te dane osobowe są przez nas przechowywane. Nie udostępniamy tych danych osobowych stronom trzecim.

Osoba dotknięta może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale zaprzecza ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Matomo ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym zainteresowanej osoby. Ponadto plik cookie ustawiony już przez Matomo można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się wykryciu danych generowanych przez Matomo, związanych z korzystaniem z danych tej strony internetowej i temu zapobiec. W tym celu osoba zainteresowana musi ustawić „Nie śledź” w przeglądarce.

Jednak poprzez ustawienie pliku cookie rezygnacji istnieje możliwość, że strony internetowe administratora mogą nie być w pełni użyteczne przez osobę, której dane dotyczą.

Więcej informacji i obowiązująca polityka prywatności Matomo można znaleźć na stronie https://matomo.org/privacy/.

24. Polityka prywatności dotycząca korzystania i korzystania z Twittera

Kontroler zintegrował komponenty Twittera na tej stronie. Twitter to wielojęzyczna, publicznie dostępna usługa mikroblogowania, w której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tweety, które są ograniczone do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla każdego, w tym dla subskrybentów spoza Twittera. Tweety są również wyświetlane tak zwanym obserwatorom danego użytkownika. Obserwujący to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Twitter pozwala także docierać do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Za każdym razem, gdy jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwanej przez kontroler i na której zintegrowany jest komponent Twitter (przycisk Twitter), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Twitter powoduje pobranie prezentacji odpowiedniego komponentu Twittera. Więcej informacji na temat przycisków na Twitterze można znaleźć na stronie https://about.twitter.com/en/resources/buttons. W ramach tego procesu technicznego Twitter otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez zainteresowaną osobę. Celem integracji komponentu Twitter jest umożliwienie naszym użytkownikom redystrybucji zawartości tej witryny, upublicznienia tej witryny w świecie cyfrowym i zwiększenia liczby odwiedzających.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie logowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz przez cały czas trwania każdego pobytu na naszej stronie internetowej, który konkretny spód naszej witryny odwiedził daną osobę. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Twitter i przypisywane przez Twitter do konta Twitter danej osoby. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Twittera zintegrowanych z naszą witryną, dane i informacje przesyłane za jej pośrednictwem są przypisywane do osobistego konta użytkownika tej osoby na Twitterze oraz przechowywane i przetwarzane przez Twitter.

Twitter zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twitter, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jednocześnie loguje się na Twitterze w czasie dostępu do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeśli dana osoba nie chce takiego przekazania informacji na Twitterze, może zapobiec przekazaniu danych, wylogowując się z konta na Twitterze przed skontaktowaniem się z naszą witryną.

Obowiązujące polityki prywatności Twittera są dostępne na https://twitter.com/privacy?lang=en.

25. Polityka prywatności dotycząca użytkowania i użytkowania Xing

Kontroler zintegrował komponenty Xing na tej stronie. Xing to internetowa sieć społecznościowa, która pozwala użytkownikom łączyć się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywać nowe kontakty biznesowe. Poszczególni użytkownicy mogą utworzyć profil osobisty w Xing. Firmy mogą na przykład tworzyć profile firmowe lub publikować oferty pracy w Xing.

Operatorem Xing jest XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy kontroler wywołuje jedną z poszczególnych stron tej witryny i na której zintegrowany jest komponent Xing (wtyczka Xing), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni Xing Składnik powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego składnika Xing Xing. Więcej informacji na temat wtyczek Xing można znaleźć na stronie https://dev.xing.com/plugins. W ramach tego procesu technicznego Xing otrzymuje informacje o tym, które konkretne dno naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie logowana do Xing, Xing rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz przez cały czas trwania każdego pobytu na naszej stronie internetowej, które konkretne dno naszej witryny odwiedził daną osobę. Informacje te są gromadzone przez komponent Xing i przypisywane przez Xing do konta Xing danej osoby. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Xing zintegrowanych z naszą witryną, na przykład przycisk „Udostępnij”, Xing przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Xing danej osoby i zapisuje te dane osobowe.

Xing zawsze otrzymuje informacje od komponentu Xing, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Xing w momencie dostępu do naszej strony internetowej; dzieje się tak bez względu na to, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Xing. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce transferu takich informacji do Xing, może zapobiec przekazaniu danych, wylogowując się z konta Xing przed skontaktowaniem się z naszą stroną internetową.

Polityka prywatności Xing, dostępna na stronie https://www.xing.com/privacy, zapewnia wgląd w gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Xing. Ponadto Xing opublikował informacje o ochronie prywatności przycisku XING Share na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

26. Polityka prywatności dotycząca korzystania i korzystania z YouTube

Kontroler zintegrował komponenty YouTube na tej stronie. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo swobodne oglądanie klipów wideo i innych użytkowników w celu bezpłatnego przeglądania, oceniania i komentowania. YouTube zezwala na publikowanie wszystkich rodzajów filmów, dzięki czemu dostępne są zarówno pełne transmisje filmowe i telewizyjne, ale także teledyski, zwiastuny lub filmy tworzone przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Każda wizyta na jednej ze stron tej witryny obsługiwanej przez kontrolera i zawierająca komponent YouTube (wideo YouTube) automatycznie powoduje, że przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu jest reprezentowana przez odpowiedni komponent YouTube aby pobrać ilustrację odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji o YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/en/. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google będą wiedzieć, jakie konkretne dno naszej witryny odwiedza dana osoba.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje, dzwoniąc na podstronę zawierającą film z YouTube, który konkretny dół naszej witryny odwiedza dana osoba. Informacje te zostaną zebrane przez YouTube i Google i powiązane z kontem YouTube danej osoby.

YouTube i Google zawsze będą otrzymywać informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na YouTube w momencie dostępu do naszej strony; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film na YouTube, czy nie. Jeśli taka informacja nie ma być przekazywana do YouTube i Google przez osobę zainteresowaną, ta ostatnia może uniemożliwić transmisję wylogowanie się z konta YouTube przed skontaktowaniem się z naszą witryną.

Polityka prywatności YouTube, dostępna na https://policies.google.com/privacy?hl=pl, określa gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych przez YouTube i Google.

27. Polityka prywatności dotycząca korzystania i korzystania z DoubleClick

Kontroler zintegrował komponenty DoubleClick by Google na tej stronie. DoubleClick to marka Google, pod którą sprzedawane są głównie specjalne rozwiązania marketingowe online dla agencji reklamowych i wydawców.

DoubleClick firmy operacyjnej Google to Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

DoubleClick by Google przesyła dane do serwera DoubleClick przy każdym wyświetleniu, kliknięciu lub innej aktywności. Każdy z tych transferów danych powoduje wysłanie żądania pliku cookie do przeglądarki osoby, której dane dotyczą. Jeśli przeglądarka zaakceptuje to żądanie, DoubleClick ustawia plik cookie w systemie informatycznym danej osoby. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Plik cookie ma na celu optymalizację i wyświetlanie reklam. Pliki cookie służą między innymi do wyświetlania i wyświetlania reklam odpowiednich dla użytkownika, a także do generowania raportów z kampanii reklamowych lub ich ulepszania. Ponadto plik cookie służy do unikania wielu wyświetleń tej samej reklamy.

DoubleClick używa identyfikatora pliku cookie, który jest wymagany do ukończenia procesu technicznego. Na przykład identyfikator pliku cookie jest potrzebny do wyświetlenia reklamy w przeglądarce. DoubleClick może również użyć identyfikatora pliku cookie, aby zobaczyć, które reklamy zostały już wyświetlone w przeglądarce, aby uniknąć powielania. Możliwe jest również, aby DoubleClick śledził konwersje za pomocą identyfikatora pliku cookie. Konwersje są rejestrowane, na przykład, gdy użytkownik wcześniej wyświetlał reklamę DoubleClick, a następnie za pomocą tej samej przeglądarki internetowej dokonuje zakupu w witrynie reklamodawcy.

Plik cookie DoubleClick nie zawiera żadnych danych osobowych. Plik cookie DoubleClick może jednak zawierać dodatkowe identyfikatory kampanii. Identyfikator kampanii identyfikuje kampanie, z którymi użytkownik był już w kontakcie.

Za każdym razem, gdy kontroler uzyskuje dostęp do jednej ze stron tej witryny i zintegrowany jest z nią komponent DoubleClick, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent DoubleClick do przesyłania reklam internetowych i naliczania prowizji do Google. W ramach tego procesu technicznego Google będzie wiedział o danych, które Google wykorzystuje do tworzenia rozliczeń prowizyjnych. Google może zrozumieć między innymi, że dana osoba kliknęła określone linki w naszej witrynie.

Osoba dotknięta może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale zaprzecza ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym zainteresowanej osoby. Ponadto pliki cookie ustawione już przez Google można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Dodatkowe informacje oraz obowiązującą politykę prywatności Google DoubleClick można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/.

28. Płatność: Polityka prywatności PayPal jako płatność

Kontroler zintegrował komponenty z PayPal na tej stronie. PayPal jest dostawcą usług płatniczych online. Płatności są dokonywane za pośrednictwem tak zwanych kont PayPal, które są wirtualnymi kontami prywatnymi lub biznesowymi. Ponadto PayPal ma możliwość przetwarzania płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie ma konta PayPal. Kontem PayPal zarządza się za pomocą adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia inicjowanie płatności internetowych na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal przejmuje także funkcje powiernika i oferuje usługi ochrony kupujących.

Europejską spółką operacyjną PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. I Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze opcję „PayPal” jako opcję płatności podczas procesu zamawiania w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przesłane do PayPal. Wybierając tę ​​opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności.

Dane osobowe przesyłane do PayPal to zwykle imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Do wykonania umowy zakupu niezbędne są również dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem.

Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator dostarczy PayPal dane umożliwiające identyfikację użytkownika, w szczególności jeśli istnieje uzasadniony interes w transferze. Dane osobowe wymieniane między PayPal a administratorem mogą być przekazywane przez PayPal do agencji informacji kredytowej. Ta transmisja ma na celu sprawdzenie tożsamości i sprawdzenie wiarygodności kredytowej.

PayPal może ujawniać dane osobowe podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom lub podwykonawcom, w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych lub przetwarzania danych w imieniu klienta.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w systemie PayPal. Cofnięcie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane do (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązująca polityka prywatności PayPal jest dostępna na stronie https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

29. Metoda płatności: Polityka prywatności Sofortüberweisung jako metody płatności

Kontroler zintegrował komponenty Instant Transfer na tej stronie. Sofortüberweisung to usługa płatności, która umożliwia bezgotówkową płatność produktów i usług w Internecie. Sofortüberweisung stanowi procedurę techniczną, dzięki której sprzedawca internetowy natychmiast otrzymuje potwierdzenie płatności. Umożliwia to handlowcom dostarczanie klientom towarów, usług lub plików do pobrania natychmiast po złożeniu zamówienia.

Operatorem Sofortüberweisung jest SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Niemcy.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze opcję „Sofortüberweisung” jako opcję płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przesłane do Sofortüberweisung. Wybierając tę ​​opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności.

Podczas zakupu za pośrednictwem Sofortüberweisung kupujący przesyła PIN i TAN do Sofort GmbH. Natychmiastowy przelew dokonuje następnie przelewu do sprzedawcy detalicznego po technicznej weryfikacji salda konta i odzyskaniu dalszych danych w celu sprawdzenia środków na koncie. Wykonanie transakcji finansowej jest następnie automatycznie przekazywane do sprzedawcy internetowego.

Dane osobowe wymieniane z Sofortüberweisung to imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności. Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator przekaże Sofortüberweisung inne dane osobowe, nawet jeśli istnieje uzasadniony interes w przekazaniu. Dane osobowe wymieniane między Sofortüberweisung a administratorem mogą być przekazywane natychmiastowym przelewem bankowym do biur informacji kredytowej. Ta transmisja ma na celu sprawdzenie tożsamości i sprawdzenie wiarygodności kredytowej.

Sofortüberweisung może przekazywać dane osobowe spółkom powiązanym i usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub przetwarzania danych w zamówieniu.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w związku z Sofortüberweisung. Cofnięcie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane do (umownego) przetwarzania płatności.

Aktualna polityka prywatności Sofortüberweisung znajduje się na stronie https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

30. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. DS-GMO jest wykorzystywane przez naszą firmę jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w operacjach przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczeń, przetwarzanie odbywa się: Art. 6 I lit. b DS-GMO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, takim jak wypełnienie zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GMO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład w przypadku, gdyby gość naszego obiektu został ranny, a jego imię i nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wtedy przetwarzanie byłoby oparte na Art. 6 I lit. d DSO oparte są na GMO.

Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 I lit. f DS GMO są oparte. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, chyba że interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności danej osoby mają pierwszeństwo. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie drugie, DS-BER).

31. Korzystne interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Czy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f DS-GMO jest naszym uzasadnionym interesem w prowadzeniu naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

32. Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeśli nie będą już wymagane do wykonania umowy lub do jej zawarcia.

33. Przepisy prawne lub umowne dotyczące dostarczania danych osobowych;

Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (takie jak przepisy podatkowe) lub może wynikać z ustaleń umownych (takich jak dane kontrahenta).

Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że osoba, której dane dotyczą, przekazuje nam dane osobowe, które następnie musimy przetwarzać. Na przykład osoba, której dane dotyczą, musi przekazać nam dane osobowe, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z daną osobą nie może zostać zamknięta.

Przed przekazaniem danych osobowych przez zainteresowanego osoba ta musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik będzie informował osobę na podstawie indywidualnych przypadków, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje braku podania danych osobowych.

34. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

Niniejsza Polityka prywatności została stworzona przez generator oświadczeń o ochronie prywatności DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych Kempten, we współpracy z prawnikiem ds. Prawa IT i ochrony danych Christianem Solmecke.