Ogólne warunki handlowe

w przypadku zamówień na towary w firmie L`estétic GmbH, Graf-Seyssel-Str. 4, D-82031 Grünwald, reprezentowanej przez dyrektora zarządzającego Franka von Stielow,

Sąd rejonowy w Monachium HRB 156061, UST-ID-NR DE814260281

 

§ 1 Zakres

W przypadku zamówień towarów za pośrednictwem strony głównej www.valeocura.de poniższe warunki mają zastosowanie wyłącznie w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia. Możesz pobrać tekst i zapisać lub wydrukować. Umowy odbiegające od tych warunków są ważne tylko wtedy, gdy zostały potwierdzone na piśmie przez L’estétic GmbH.

 

§ 2 Umowa

Informacje o towarach i cenach na stronie głównej mogą ulec zmianie i są niewiążące. Wraz z zamówieniem klient składa wiążącą ofertę. Ta oferta zostaje zaakceptowana przez L`estétic GmbH poprzez potwierdzenie dostarczenia oferty. Tylko przy przyjęciu oferty powstaje prawo do dostawy towaru.

 

§ 3 Wycofanie

Prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie konsumentów i.S.d. § 13 BGB. Klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny na piśmie (np. Listu, faksu, e-maila) lub zwrotu towaru. Termin rozpoczyna się od otrzymania tej instrukcji w formie tekstowej, ale nie przed otrzymaniem towaru u odbiorcy (w przypadku powtarzalnej dostawy podobnych towarów nie przed otrzymaniem pierwszej dostawy częściowej), a także nie przed spełnieniem obowiązków L`estétic GmbH zgodnie z § 312e ust. 1 zdanie 1 BGB w związku z art. 246 § 3 EGBGB. Aby utrzymać okres anulowania, wystarczy terminowe wycofanie odwołania lub rzecz.

Odwołanie należy przesłać na adres:

L`estétic GmbH

Forckenbeckstr. 9-13

D-14119 Berlin

Tel: +49 (700) – 53 78 38 42

Fax: + 49 (0) 30 63 42 11 32

e-mail: info@lestetic.de

 

W przypadku skutecznego anulowania usługi otrzymane po obu stronach muszą zostać zwrócone, a w stosownych przypadkach wszelkie poniesione korzyści (takie jak odsetki) muszą zostać zwrócone. Jeśli klient nie jest w stanie zwrócić usługi w całości, w części lub tylko w stanie pogorszenia, musi zapłacić odszkodowanie za tę wartość. Nie dotyczy to sytuacji, gdy pogorszenie stanu rzeczy wynika wyłącznie z jego badania, tak jak byłoby to na przykład możliwe w sklepie. Nawiasem mówiąc, klient może uniknąć obowiązku zapłaty odszkodowania za pogorszenie spowodowane zamierzonym użyciem rzeczy, nie wykorzystując rzeczy jako własności i pomijając wszystko, co obniża jej wartość.

Paczki wysyłane są na koszt i ryzyko L`estétic GmbH. Produkty niedostarczalne są odbierane przez L`estétic GmbH. Zobowiązania do zwrotu płatności muszą być spełnione w ciągu 30 dni. Termin rozpoczyna się dla klienta od wysłania odwołania lub rzeczy, dla L`estétic GmbH z ich otrzymaniem.

 

§ 4 Dostawa

(1) Towar jest dostarczany wyłącznie na adresy dostawy w UE. Dostawa odbywa się z magazynu dostawy na podany adres dostawy. Wyłączona jest dostawa na adresy skrytek pocztowych i urzędów pocztowych. Istnieją dodatkowe koszty wysyłki. Dostawy ekspresowe lub zamówienia za pobraniem mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami.

(2) L`estétic GmbH jest uprawniona do dokonywania częściowych dostaw na adres podany przy składaniu zamówienia, o ile jest to uzasadnione dla klienta na podstawie wzajemnych interesów. W przypadku dostaw częściowych L`estétic GmbH ponosi dodatkowe koszty wysyłki.

 

§ 5 Środki płatności, termin, opóźnienie i zastrzeżenie własności

(1) Sposób płatności zależy od kwoty zamówienia i salda konta klienta. Następnie można zapłacić PayPal, gotówką przy odbiorze, jeśli adres rozliczeniowy jest identyczny z adresem dostawy, za pomocą polecenia zapłaty lub karty kredytowej (American Express, Mastercard lub VISA-Card). Zakup na konto zastrzega L’Estétic GmbH według własnego uznania. Klient zgadza się zapłacić niezwłocznie po otrzymaniu faktury, najpóźniej w ciągu kolejnych 7 dni roboczych po otrzymaniu faktury. W przypadku niedotrzymania terminu wchodzi w życie § 5 ust. 2 zdanie 2 i kolejne.

(2) Cena zakupu jest należna za zakończenie procesu zamówienia. Jeśli kwota faktury do zapłaty nie zostanie zaksięgowana na koncie w ciągu 10 dni po zakończeniu procesu składania zamówienia, a jeśli klient będzie za to odpowiedzialny, automatycznie przejdzie w stan domyślny. Nawet bez dalszego przypomnienia klient jest wówczas zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę i dalszych szkód spowodowanych niewykonaniem zobowiązania, w szczególności pozostałych kosztów windykacji. Klient jest wyraźnie upoważniony do udowodnienia, że szkoda w ogóle nie wystąpiła lub jest znacznie niższa niż żądana kwota ryczałtowa.

(3) W przypadku wysyłki gotówką przy odbiorze kwota faktury jest należna w momencie dostawy. Obejmuje to opłatę za pobraniem. Ponadto opłata za transfer naliczana jest od

Poczta niemiecka jest dodatkowo obciążana i automatycznie wstrzymywana. Ta opłata za transfer nie jest częścią faktury i zostanie naliczona osobno.

(4) Dostarczony towar pozostaje własnością L`estétic GmbH do momentu pełnej zapłaty.

 

§ 6 Roszczenia z tytułu wad

(1) Ilustracje produktów nie zawsze pasują do wyglądu dostarczonych produktów. W szczególności zmiany wyglądu produktów mogą wystąpić po odnowieniu produktu. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji na opakowaniu i ulotkach.

(2) Jeżeli towary są wadliwe, L`estétic GmbH jest uprawniona i zobowiązana do usunięcia wady w rozsądnym terminie. W przypadku niepowodzenia późniejszego wykonania, klient ma prawo do ograniczenia prawa do odstąpienia od umowy lub dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

(3) Roszczenia z tytułu wad wygasają po upływie jednego roku od daty dostawy towaru.

(4) Koszty zwrotu w przypadku wady ponosi L`estétic GmbH.

§ 7 Odpowiedzialność

L`estétic GmbH odpowiada za szkody zgodnie z następującymi przepisami:

Roszczenia odszkodowawcze klienta – również o charakterze pozaumownym – dotyczą nieznacznie zaniedbanego naruszenia obowiązków, które nie mają znaczenia dla realizacji umowy, tj. z wyłączeniem celu umowy, który nie stanowi zagrożenia dla naruszenia ceł. Nawiasem mówiąc, w przypadkach nieumyślnego naruszenia obowiązku odpowiedzialność L`estétic GmbH jest ograniczona do przewidywalnej typowej średniej szkody.

Ponadto L`estétic GmbH ponosi odpowiedzialność w przypadku umyślnego naruszenia obowiązków niezbędnych do wykonania umowy przez zwykłych pomocników, a także umyślnego naruszenia obowiązków kadry kierowniczej, które nie są ważne dla wykonania umowy tylko do wysokości przewidywalnej typowej średniej straty.

Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku obrażeń ciała lub szkód spowodowanych brakiem gwarantowanej jakości lub odpowiedzialności na podstawie przepisów Ustawy o odpowiedzialności za produkt.

 

§ 8 Komunikacja

W zakresie, w jakim strony umowy wyrażają zgodę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), a zatem w formie tekstowej, potwierdzają nieograniczoną ważność oświadczeń woli złożonych w ten sposób zgodnie z następującymi postanowieniami.

Wiadomość e-mail musi zawierać nazwę nadawcy i adres e-mail, godzinę wysłania (datę i godzinę) oraz nazwę nadawcy jako zakończenie wiadomości. Poufność nie jest gwarantowana w przypadku danych przesyłanych niezaszyfrowanych w Internecie. Każdy e-mail otrzymany zgodnie z powyższymi postanowieniami będzie uważany za pochodzący od drugiej strony, z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego.

Wiążący charakter wiadomości e-mail, a zatem i formy tekstowej, dotyczy wszystkich wyjaśnień, z którymi wiąże się zwykła umowa. Z drugiej strony, formularz tekstowy jest wykluczony w przypadku oświadczeń, które są wyraźnie wymagane przez partnera umownego na piśmie w odejściu od niniejszej umowy.

 

§ 9 Polityka prywatności

Wszystkie dane niezbędne do transakcji zostaną zapisane. Wszystkie dane osobowe będą traktowane jako poufne. L`estétic GmbH przekazuje dane osobowe tylko firmom, które przetwarzają dane w ich imieniu i przetwarzają przesyłkę.

 

§ 10 Inne

(1) Stosunki umowne klientów z L`estétic GmbH, a także niniejsze ogólne warunki podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ.

(2) W przypadku transakcji z przedsiębiorcami miejscem wykonania świadczenia i wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Berlin.

(3) Jeżeli postanowienie niniejszej umowy będzie lub stanie się nieważne, pozostała część umowy pozostanie ważna. Umawiające się strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem, które jest gospodarczo najbliższe woli kontrahenta.

(4) Reklamacje można zgłaszać pod adresem wskazanym w § 3.

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów zgodnie z Art. 14 ust. 1 ODR-VO i § 36 VSBG:
Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS) dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nie jesteśmy zobowiązani i nie chcemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed arbitrażem konsumenckim.